Statuten

STATUTEN

Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transsporttroepen per 9 november 2017

Artikel 1. (Naam van de Vereniging).

De Vereniging draagt de naam: Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, hierna te noemen de Vereniging.

Artikel 2. (Duur en zetel van de Vereniging). De Vereniging heeft haar zetel te Soesterberg, gemeente Soest (Dumoulinkazerne).

Artikel 3. (Definities).

In deze statuten wordt verstaan onder: - veteranen: zij die voldoen aan het gestelde in artikel 1.c. van de Vete ra n e nwet; - Dagelijks Bestuur: de voorzitter, secretaris en penningmeester van het — bestuur.

Artikel 4. (Doelstelling van de Vereniging).

De Vereniging ondersteunt het Regiment Bevoorradings — en Transporttroepen bij haar hoofdtaken (traditiehandhaving, bevorderen van saamhorigheid en verlengde personeelszorg). Zij heeft als doel zich, in de — breedste zin van het woord en binnen de mogelijkheden van de Vereniging, in te zetten voor de erkenning, waardering en zorg voor alle veteranen van - het Regiment Bevoorradings — en Transporttroepen, het Regiment Aan- en - Afvoertroepen en het Regiment lntendancetroepen in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

Artikel 5. (Realisatie van de doelstelling van de Vereniging).

De Vereniging realiseert haar doelstellingen door:

1. Veteranen van het Regiment Bevoorradings — en Transporttroepen, het Regiment Aan- en Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen — te stimuleren zich te verenigen in de Veteranen Vereniging;

2. Ontmoetingen te (laten) organiseren voor (potentiele) leden;

3. Deel te nemen aan externe activiteiten waarbij erkenning en waardering en zorg voor veteranen tot uitdrukking komen;

4. Een Organisatie voor nuldelijns ondersteuning in stand te houden;

5. Te investeren in kennisopbouw van de missies waaraan leden van het — Regiment Bevoorradings — en Transporttroepen, het Regiment Aan- en - Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen hebben deelgenomen.

Artikel 6 (Samenstelling)

De Vereniging kent de volgende categorieën:

1. Leden;

2. Ereleden;

3. Begunstigers.

Artikel 7. (Voorwaarden van het lidmaatschap).

Het lidmaatschap van de Vereniging kan worden verleend aan:

1. veteranen die registratief ingedeeld zijn of waren bij het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, het Regiment Aan- en Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen;

2. directe familieleden of nabestaanden van de in lid a genoemde veteranen. Hieronder worden verstaan echtgenoten/echtgenotes, geregistreerde partners of levensgezellen, zulks ter beoordeling van het Bestuur;

3. veteranen behorende tot andere eenheden, die tijdens een missie deel. uitmaakten van een Logistieke Eenheid en om toetreding tot de Vereniging verzoeken.

Artikel 8. (Toetreding tot de Vereniging).

1. De aspirant-leden dienen te voldoen aan de voorwaarden genoemd in — deze statuten.

2. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden en begunstigers.

3. Bij afwijzing door het Bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 9. (Ereleden).

1. Op voordracht van het Bestuur of op schriftelijke voordracht bij het Bestuur van ten minste vijf leden en/of ereleden, worden Ereleden door de Algemene Vergadering benoemd met ten minste twee/ derde van de 200522 IFA 535947 blad —3— uitgebrachte stemmen.

2. Alleen de natuurlijk persoon die zich in hoge mate verdienstelijk heeft— gemaakt voor de Vereniging of de doelstelling van de Vereniging mag — worden voorgedragen als erelid.

3. De natuurlijk persoon die wordt voorgedragen voor het erelidmaatschap behoeft geen lid te zijn van de Vereniging.

4. Ereleden, die tevens lid van de vereniging zijn, hebben dezelfde rechten. en plichten als gewone leden met dien verstande dat zij zijn vrijgesteld — van het betalen van contributie.

Artikel 10. (Begunstigers).

1. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de Vereniging financieel te steunen, waarbij de bijdrage minimaal de hoogte van de — vastgestelde contributie is.

2. Begunstigers kunnen aan hun financiële bijdrage geen stemrecht binnen de Algemene Ledenvergadering ontlenen.

3. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.

4. De opzegging namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

Artikel 11. (Einde lidmaatschap).

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de Vereniging;

d. door ontzetting.

2. Het opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan geschieden met — inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Zij geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de — Secretaris. De Secretaris is verplicht de ontvangst van de kennisgeving aan het lid te bevestigen.

3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor• het lid voorts mogelijk:

a. Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de — leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan het lid — is bekend geworden of is medegedeeld. Het besluit is alsdan niet — op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; —

b. Binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld.

4. Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden wegens het niet   nakomen van de geldelijke verplichtingen door het lid of wanneer het — lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de — Statuten. Opzegging kan door het Bestuur worden gedaan tegen het — ein vdean het lopende Verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Voorafgaand aan de opzegging is een lid bij herhaling schriftelijk aangemaand om voor één — december aan zijn verplichtingen te voldoen. Deze opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet kan worden verlangd het. lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging op onredelijke wijze benadeeld. Ontzetting geschiedt door het Bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk — in kennis stelt met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd — binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan. bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten - minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

6. Tenzij het Bestuur anders beslist, blijft toch de contributie voor dat jaar. volledig verschuldigd, wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt. Dit staat los van de reden of oorzaak die hier aan ten grondslag. ligt. Artikel 12. fVerenîgingsjaar). Het Verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Artikel 13. (Huishoudelijk Reglement).

1. De Algemene Ledenvergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast, dat niet in strijd is met wettelijke bepalingen noch met deze Statuten.

2. In het Huishoudelijk Reglement wordt geregeld hetgeen hierin krachtens de Statuten geregeld moet worden en voorts al datgene waarvan regeling in of bij Huishoudelijk Reglement gewenst wordt.

3. De Algemene Ledenvergadering besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

4. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement treden in werking per de — eerste dag van de kalendermaand volgend op de datum van het besluit, tenzij bij het besluit anders is geregeld.

Artikel 14. (Geldmiddelen).

De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:

1. Contributies van leden;

2. Donaties;

3. Nalatenschappen, legaten en schenkingen;

4. Subsidies;

5. Overige baten.

Artikel 15. (Contributies van leden).

1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die — door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

2. De verdere regelgeving omtrent de contributie is omschreven in het — Huishoudelijk Reglement.

Artikel 16. (Bestuur).

1. Het Bestuur van de Vereniging bestaat uit een oneven aantal van ten — minste vijf en ten hoogste elf leden die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering uit de leden.

2. De Voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen. De overige functies worden door het Bestuur in onderling overleg toegewezen.

3. Een bestuurslid mag niet meer dan één functie bekleden.

4. Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, - kan onverwijld door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst - of ontslagen.

5. Elk bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af. Het aftredende bestuurslid mag zich herkiesbaar stellen.

6. Een bestuurslid mag maximaal drie termijnen van elk drie jaren deel — uitmaken van het Bestuur.

7. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij rekening wordt — gehouden dat Voorzitter, Secretaris en Penningmeester zo min mogelijk tegelijkertijd aftreden.

8. Een Lid van het Bestuur dat ter voorziening van een tussentijdse vacature wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in — wiens plaats hij/zij is benoemd, had moeten aftreden.

9. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij één of. meer vacatures in het bestuur, blijft het bestuur niettemin bevoegd.

10. De verantwoordelijkheden behorende bij de functies van het Bestuur— worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

11. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het einde van het lidmaatschap van de Vereniging of door het bedanken van het Bestuurslid.

12. Bij ontstentenis gedurende langere tijd van een lid van het Dagelijks — Bestuur wordt door de Voorzitter een bestuurslid aangewezen die waarneemt.

Artikel 17. (Vertegenwoordiging)

. 1. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks Bestuur.

2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of het bezwaren van registergoedere n.

3. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling — voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 18. (Financiën).

1. De financiën van de Vereniging worden namens het Bestuur beheerd — door de Penningmeester.

2. Het Bestuur legt middels een door de Penningmeester opgesteld financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar verantwoording af — aan de Algemene Ledenvergadering en presenteert de begroting voor — het komende boekjaar.

3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

4. Het financieel jaarverslag wordt ondertekend door het bestuur. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

5. Het Bestuur is verplicht het financieel jaarverslag zeven jaar lang te bewaren.

6. Het Bestuur is verplicht voldoende financiën te genereren om het voortbestaan van de Vereniging te waarborgen.

Artikel 19. (Kascontrolecommissie).

1. Het Bestuur is gehouden jaarlijks de financiële boekhouding te laten controleren door een door de leden benoemde Kascontrolecommissie — en dient daartoe onverwijld alle financiële gegevens ter beschikking te — stellen,

2. Op voordracht van de Kascontrolecommissie verleent de Algemene — Ledenvergadering al dan niet décharge aan het Bestuur over het gevoerde financiële beleid in het afgelopen boekjaar.

3. De verdere regelgeving omtrent de Kascontrolecommissie is omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 20. (Aanstellen commissies en werkgroepen).

1. Het Bestuur is gerechtigd tot het instellen van Commissies en/of Werkgroepen ten behoeve van werkzaamheden voor het Bestuur en/of de Vereniging

2. De ingestelde Commissie of Werkgroep is rechtstreeks verantwoording. verschuldigd aan het Bestuur.

Artikel 21. (Reüniecommissies).

1. De Vereniging kent de mogelijkheid tot het instellen van Reüniecommissies.

2. Een Reüniecommissie is een bij het Bestuur aangemeld onderdeel van — de Vereniging.

3. In of bij het Huishoudelijk Reglement wordt geregeld welke bepalingen - en regelingen voor reüniecommissies van overeenkomstige toepassing - zijn.

Artikel 22. (Nuldelijnsondersteuning).

1. Nuldelijnsondersteuning (NOS) wordt gecoördineerd door een daarvoor aangestelde Coördinator Nuldelijnshelper.

2. NOS heeft als doel het ondersteunen van onze veteranen via een landelijk dekkend netwerk. NOS van het VVRB&T is initieel bedoeld voor veteranen en hun relaties van het Regiment B&T maar kan ook worden. ingezet voor andere veteranen en hun relaties.

3. Coördinator Nuldelijnshelper zorgt voor informatie uit de diverse Nuldelijnsfora en de informatie vanuit de pool van Nuldelijnshelpers richting het Bestuur en visa versa.

4. Coördinator is een opgeleide Nuldelijnshelper en moet de door het — Veteranen Platform (VP) vereiste opleidingen volgen om geaccrediteerd te worden door het VP als coördinator.

5. Coördinator is verantwoordelijk voor het aanstellen van voldoende opgeleide Nuldelijnshelpers, hun jaarlijkse bijscholing en intervisie.

6. Coördinator draagt zorg voor het indienen van de kwartaal en jaarrapportages bij het VP.

Artikel 23. (Tenuen).

1. Bij activiteiten met een meer formeel karakter wordt het officiële veteranentenue, zoals voorgeschreven door het VP, gedragen.

2. Bij minder formele activiteiten wordt het Verenigingstenue gedragen. — Dit tenue is omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 24. (Algemene Ledenvergadering).

1. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste rechtsorgaan binnen de - Vereniging.

2. Besluiten door de Algemene Ledenvergadering genomen met inachtneming van Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn bindend. —

Artikel 25. (Toegang en Stemrecht). 1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en hebben stemrecht. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Dit lid mag naast zijn eigen stem maximaal twee machtigingen uitbrengen.

2. Nabestaanden mogen de Algemene Ledenvergadering bezoeken. Zij hebben alleen stemrecht indien zij als lid zijn toegelaten.

3. Begunstigers hebben geen stemrecht maar hebben wel toegang tot de - Algemene Ledenvergadering.

Artikel 26. (Stemmen).

1. Ieder Verenigingslid heeft recht op het uitbrengen van zijn/haar stem. —

2. De inhoudelijke regelgeving omtrent het stemmen is omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 27. (Besluitvorming).

1. Voor zover Statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid.

2. Het Bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten met een financieel belang van TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,-) of meer.

Artikel 28. (Bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering).

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeen geroepen door het — Bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste een maand — door middel van een aan alle leden te verzenden schriftelijke en/of elektronische mededeling. Dit kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden, leesbaar en reproduceerbaar bericht — aan het adres, dat het lid voor dit doel aan de Vereniging bekend heeft - gemaakt (mits het lid met deze wijze van oproeping heeft ingestemd). —

2. Het Bestuur zal ten minste één keer per jaar en wel in de eerste helft— van het jaar de leden van de Vereniging bijeenroepen voor een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

3. Het Bestuur kan, indien zij dit opportuun acht, op incidentele basis de — leden van de Vereniging bijeenroepen voor een Buitengewone Ledenvergadering.

4. Leden kBeunnen een Algemene Ledenvergadering initiëren door een, door minstens tien procent (10%) van het aantal leden ondertekend verzoek in te dienen bij het stuur. Het Bestuur dient dan uiterlijk vier weken na ontvangst van dat verzoek deze vergadering te houden.

Artikel 29. (Statutenwijziging).

1. In de Statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe bij de uitnodiging het voorstel tot wijziging - is bekend gemaakt.

2. Het voorstel tot wijziging moet ten minste veertien (14) kalenderdagen - voor de Algemene Ledenvergadering opvraagbaar zijn bij de voorstellers.

3. Een besluit totstatutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt pas in werking op het moment dat de wijziging bij notariële akte is vastgelegd. Tot het doen verlijden is ieder— lid van het Bestuur bevoegd.

Artikel 30. (Ontbinding).

1. De Vereniging kan alleen worden ontbonden door een besluit van de — Algemene Ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin ontbinding van de Vereniging zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping voor die vergadering moet ten minste twee - weken bedragen.

2. Een besluit tot ontbinding van de Vereniging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

3. Het batig saldo na liquidatie komt toe aan een nader vast te stellen goed doel. 4. Bij ontbinding van de Vereniging door de Algemene Ledenvergadering — kan het batig saldo middels een meerderheidsbesluit ook een andere — bestemming worden gegeven. Artikel 31. (Slotbepaling). In alle gevallen waarin de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of de Wet — niet voorzien, beslist het Bestuur.