Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VETERANEN REGIMENT BEVOORRADINGSEN TRANSPORTTROEPEN

Artikel 1. (Algemeen).

1. De Vereniging draagt de naam Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.

2. De Vereniging is opgericht op 4 april 2009 te Garderen.

3. De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32078002.

4. De Vereniging behartigt de belangen van de aangesloten leden in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2. (Doelstelling).

Het Huishoudelijk Reglement bevat (nadere) uitvoeringsbepalingen van de Statuten van de Vereniging.

Artikel 3. (Leden en hun verplichtingen).

1. De aanmelding voor het lidmaatschap zoals vermeld in artikel 8 van de Statuten geschiedt onder vermelding van de gevraagde gegevens via de website van de Vereniging.

2. Ieder lid krijgt een door de ledenadministratie toegewezen lidnummer.

3. De leden worden geacht kennis te nemen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging en de hierin opgenomen bepalingen na te leven, alsmede alle overige besluiten en bepalingen de Vereniging betreffende welke op wettige wijze tot stand zijn gekomen.

Artikel 4. (Algemene Ledenvergadering).

1. Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden vóór 1 juli van het lopende Verenigingsjaar.

2. De convocatie voor de Algemene Ledenvergadering bevat een agenda en dient minstens een maand vóór de vergadering verzonden en gepubliceerd te zijn op de verenigingswebsite.

3. De (ere) leden zijn gerechtigd uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering nieuwe punten voor de vergadering in te brengen door opgave aan de secretaris. Deze stelt de overige leden onverwijld hiervan in kennis. Over punten die niet ten minste veertien dagen vóór de Algemene Vergadering ter kennis van de leden zijn gebracht, kan in die vergadering geen besluit worden genomen.

4. De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering, terwijl de Secretaris zorg draagt voor de notulen.

5. In de Algemene Ledenvergadering komen tenminste aan de orde:

a. de ingekomen stukken;

b. het vaststellen van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;

c. het jaarverslag;

d. het financieel jaarverslag, en de begroting voor het volgende Verenigingsjaar;

e. het verslag van de Kascontrolecommissie;

f. de (her)verkiezing van Bestuursleden en leden van de Kascontrolecommissie.

Artikel 5. Bestuursfuncties.

1. Om als lid van het Bestuur te kunnen worden gekozen, moet men zich daartoe bereid verklaren en lid van Vereniging zijn. Voor het vervullen van een bestuursfunctie wordt geen vergoeding genoten. In redelijkheid gemaakte bestuurskosten worden vergoed.

2. Voor alle bestuursfuncties maakt het Bestuur een voorstel met naam en toenaam en legt dit ter besluitvorming voor aan de Algemene Ledenvergadering.

3. Een bestuursfunctie wordt toegewezen voor een periode van drie jaren.

4. Elk jaar treedt een deel van het Bestuur af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster.

5. Uiterlijk veertien dagen vóór de Algemene Ledenvergadering, waarin over deze vacatures zal worden beslist, kunnen door de (ere)leden, niet zijnde lid van het Bestuur, andere kandidaten worden voorgedragen.

6. Deze voordracht dient te worden gezonden aan de Secretaris en door ten minste tien (ere)leden, niet zijnde leden van het Bestuur, te zijn ondertekend

. Artikel 6. (Het Bestuur).

1. Het Bestuur bereidt de agenda van de Algemene Ledenvergadering voor.

2. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 7. (Dagelijks Bestuur).

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks Bestuur.

2. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd handelend op te treden in gevallen waarin het voltallig Bestuur niet tijdig bijeen geroepen kan worden. Van haar optreden geeft het kennis in de eerstvolgende Bestuursvergadering.

Artikel 8. (De Voorzitter).

1. De Voorzitter maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur.

2. De Voorzitter heeft de leiding van de Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen, alsmede van die van het Dagelijks Bestuur. Zo vaak hij dit nodig acht belegt hij deze vergaderingen.

Artikel 9. (De Secretaris).

1. De Secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur.

2. Hij voert alle correspondentie en houdt afschrift van alle uitgaande stukken.

3. De Secretaris is gehouden alle in- en uitgaande stukken op de eerstvolgende Bestuursvergadering ter kennis te brengen. Hij beheert het archief en houdt registratie van leden, ereleden en begunstigers.

4. Een besluit van schorsing door het Bestuur of een royement door de Algemene Ledenvergadering brengt hij schriftelijk en aangetekend ter kennis van de betreffende leden.

5. De Secretaris maakt een jaarverslag (vorm vrij) en presenteert dit tijdens de Algemene Ledenvergadering.

6. Hij houdt de ledenadministratie bij.

7. Hij houdt de notulen bij van alle vergaderingen.

Artikel 10. (De Penningmeester).

1. De Penningmeester maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur.

2. Hij draagt zorg voor het bijhouden van alle voor de Vereniging bestemde gelden in een overzichtelijk boekhouding.

3. De Penningmeester int alle voor de Vereniging bestemde gelden en brengt deze, voor zover mogelijk, onder op een bankrekeningnummer ten name van de Vereniging.

4. Alle uitgaven, door hem gedaan, moeten zijn gewettigd door de lopende verplichtingen van de Vereniging of besluiten van het Bestuur dan wel de Algemene Ledenvergadering. Alle betalingen geschieden tegen afgifte van een kwitantie.

5. De Penningmeester stelt een financieel jaarverslag op over het afgelopen boekjaar en een begroting voor het komende boekjaar. Hij legt beide documenten ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering.

6. Hij verschaft ten minste éénmaal per jaar inzage in de boekhouding aan de Kascontrole-commissie. In overleg met het Bestuur brengt de Penningmeester zijn financieel verslag en begroting aan het Bestuur uit op een zodanig tijdstip dat aan het voorafgaande kan worden voldaan.

Artikel 11. (Kascontrolecommissie).

1. De Algemene Ledenvergadering benoemt twee leden en een reserve lid, niet behorend tot het Bestuur, tot Kascontrolecommissie. Deze brengt tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag uit aan de leden.

2. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks drie leden, waarbij geldt dat niemand langer dan drie opeenvolgende jaren zitting kan hebben in de kascontrolecommissie.

3. De Kascontrolecommissie is belast met de controle over het beheer van de geldmiddelen omtrent juistheid, volledigheid en doelmatigheid.

4. Zij heeft te allen tijde het recht inzage van de financiële bescheiden te nemen en zo zij dit nodig acht aan haar te doen overdragen, dan wel inlichtingen in te winnen over het financieel beheer in de ruimste zin.

5. Jaarlijks na afsluiting van het boekjaar brengt zij schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan het Bestuur en Algemene Ledenvergadering.

6. In haar verslag verzoekt de Kascontrolecommissie de Algemene Ledenvergadering het Bestuur wel of niet te dechargeren over het afgelopen financieel Verenigingsjaar.

7. Het verslag van de Kascontrolecommissie dient schriftelijk en door beide leden ondertekend overhandigd te worden aan het Bestuur.

Artikel 12. (Commissies en Werkgroepen).

1. Het Bestuur is gerechtigd om Commissies en/of Werkgroepen ten behoeve van het Bestuur en/of de Vereniging in te stellen.

2. De opdracht aan de commissie of werkgroep wordt door het Bestuur schriftelijk vastgelegd in overleg met de leden van de commissie/werkgroep.

3. De Commissie/Werkgroepen kunnen in opdracht van het Bestuur onderzoek verrichten, voorbereidingen treffen voor verenigingsactiviteiten of verenigingsactiviteiten organiseren.

4. De leden van de Commissies/Werkgroepen nemen deel op basis van vrijwilligheid. Hier staat geen vergoeding tegenover.

5. De Vereniging ondersteunt, waar nodig, de Commissies/Werkgroepen financieel.

6. De Commissies/Werkgroepen zijn rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

7. De Commissies/Werkgroepen rapporteren elke drie maanden aan het bestuur over de vorderingen met betrekking tot de uitvoering van hun opdracht. 

Artikel 13. (Stemmen).

1. Het Bestuur beslist over de geldigheid van een schriftelijke volmacht. De volmacht dient ten minste te zijn voorzien van datum en naam van de vergadering waarvoor de volmacht is bedoeld, naam en handtekening van de volmachtgever en naam en handtekening van de gemachtigde. Een gemachtigde mag conform het gestelde in de Statuten artikel 25 naast zijn eigen stem, niet meer dan twee volmachten uitbrengen.

2. Stemmen kan schriftelijk plaats vinden door middel van handopsteken of bij acclamatie indien de Algemene Ledenvergadering daarmee instemt.

3. Leden die niet aanwezig (kunnen) zijn bij een vergadering mogen, indien het voorstel tot wijziging bekend is gesteld, schriftelijk hun stem uitbrengen. Dit kan door ten minste twee werkdagen voorafgaande aan de vergadering hun stem schriftelijk aan het Bestuur door te geven.

4. Indien bij stemming de stemmen staken, zal er opnieuw worden gestemd. Indien de stemmen tot twee keer staken dan is het voorstel verworpen.

5. Indien er geen tegen kandidaten zijn kan een Bestuurslid bij acclamatie worden herkozen.

6. De voorzitter beslist zo nodig op welke wijze zal worden gestemd en stelt de uitslag van de stemming vast.

Artikel 14. (Contributie).

1. Op voorstel van het Bestuur wordt jaarlijks de contributie vastgesteld door de Algemene Vergadering.

2. De contributie dient over het lopende kalenderjaar te worden betaald.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

4. De contributie is gedurende het gehele kalenderjaar gelijk, m.a.w. er vindt geen verrekening plaats indien een lid korter dan twaalf maanden lid is. 5. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.

Artikel 15. (Financiële verplichtingen).

1. De leden zijn verplicht hun financiële verplichtingen bij vooruitbetaling jaarlijks te voldoen door storting of overschrijving op het bankrekeningnummer van de Vereniging.

2. Alle kosten voortvloeiende uit het niet of niet tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen zullen op de betrokken leden worden verhaald. 

Artikel 16. (Correspondentie).

1. Alle correspondentie van de leden aan het Bestuur wordt voorzien van het lidnummer.

2. De leden dragen er zorg voor dat hun correspondentieadres bij het Bestuur bekend is.

3. Anonieme correspondentie zal niet in behandeling worden genomen.

Artikel 17. (Royement).

Bij overtreding van enige verbodsbepaling en/of het niet nakomen van enige verplichting aan de leden opgelegd in Statuten of Huishoudelijk Reglement, kan het Bestuur het betreffende lid royeren.

Artikel 18. (Verenigingsblad).

Ter versteviging van de band met de leden geeft de Vereniging een Verenigingsblad uit, waarin ruimte wordt gereserveerd voor mededelingen en activiteiten van de Vereniging.

Artikel 19. (Verenigingstenue).

1. Het Verenigingstenue bestaat uit een karmozijn rode polo, met blauwe accenten, op de borst voorzien van het regimentslogo en op de mouw de aanduiding “B en T veteraan”. De polo wordt gedragen op een nette donkerblauwe spijkerbroek. Bij slecht weer kan een blauw soft shell jack van de Vereniging worden gedragen. Bij het tenue kan zowel een baret als de Verenigingscap worden gedragen.

2. Ter hoogte van de linker borst mogen de batons worden gedragen.

3. Het Bestuur bepaalt per activiteit welke samenstelling exact gedragen wordt.

Artikel 20.

In de gevallen waarin interpretatie van het Huishoudelijk Reglement noodzakelijk is en in alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, berust de beslissing bij het Bestuur.

Artikel 21.

Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op de dag van goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.